Fundacja Akademia 44

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Fundacja Akademia 44

Fundacja Akademia 44 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacja Akademia 44.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan)
 • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych
 • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków

Wyłączenia

 • dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-12-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Woźniacka.
 • E-mail: fundacja@akademia44.com.pl
 • Telefon: 42 686 48 89

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd fundacji Akademia 44
 • Adres: ul. Kusocińskiego 100, 94-054 Łódź
 • E-mail: fundacja@akademia44.com.pl
 • Telefon: 42 686 48 89

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Akademia 44 wynajmuje pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 im. prof. Jana Molla w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Łodzi. Deklaracja dostępności architektonicznej Szkoły jest dostępna pod adresem: https://sp44.com.pl/deklaracja-dostepnosci

Aplikacja mobilna

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej .

Przewiń do góry